Jauniešu garantija

Jauniešu garantija

RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža jauniešiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1 vai 1,5 gada laikā bez maksas Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās,saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī.

Šobrīd notiek izglītības programmu saskaņošana 2018.gada septembra uzņemšanai 1-gadīgajās profesionālās izglītības programmās NEET jauniešiem.

Izglītības programma Profesija Mācību ilgums Mācību vieta Iepriekšējā izglītība
"Bērnu aprūpe" Auklis 1,5 gads Rīga Pēc 12. klases
(no 18 gadu vecuma)
"Māszinības" Māsas palīgs 1 gads Rīga Pēc 9. un 12. klases
(no 18 gadu vecuma)

Iesniedzamie dokumenti:

 • Pieteikums pēc vienotās formas
 • Izglītību apliecinoša dokumenta un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Četras fotogrāfijas (3 x 4 cm)
 • Pases vai elektroniskās identifikācijas kartes kopija (uzrādot oriģinālu)
 • Personas datu maiņas apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus)
 • Valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja izglītība nav iegūta valsts valodā)
 • Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – dokumentu kopijas, kas pilnībā apliecina viņu statusu

Dokumentus pieņem: līdz 2017.gada 1. septembrim, darba dienās no 9:00 līdz 17:00, Rīgā, Jāņa Asara ielā 5

Tālrunis uzziņām: +371 67271435; e-pasts uzziņām: studinfo@rcmc.lv .


UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI: vai Jauniešu garantija der man?

Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) strādājošs vai pašnodarbināts
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas

Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu
 • vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais vai atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu garantijā
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās

Ņem vērā, ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumos, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos un karjeras konsultācijās
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē, tai skaitā atrasties akadēmiskajā atvaļinājumā

Strādājošie un pašnodarbinātie jaunieši vecumā no 17 līdz 24 gadiem (ieskaitot) Jauniešu garantijai var pieteikties arī tad:

 • ja uz mācību uzsākšanas brīdi un mācību laikā turpina strādāt kā darba ņēmēji vai pašnodarbinātie
 • ja var savienot mācības ar darbu

JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS: kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

Mācību laikā:

 • būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru
 • saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums
 • Tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi
 • papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika

Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana

Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas: http://viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jg_uznemsana/

Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi.

Mācību plāns māsu palīgiem - ESF grupai šeit

Nodarbību saraksts grupai MP 7 šeit

Kvalifikācijas prakse izglītības programmā Māszinības ar iegūstamo kvalifikāciju "Māsas palīgs" notiek no 2018. gada 5.marta līdz 15.jūnijam

JG_sablons_A4_horizontals_10.08.2016_KOLEDZAS
JG_sablons_A4_vertikals_10.08.2016_balti_burti_KOLEDZAS

Jautājumu gadījumā sazinieties ar direktores vietnieci akadēmiskajā un pētniecības darbā

Sanita Marnauza

Direktores vietniece akadēmiskajā un pētniecības darbā

+371 6727 5149