Pieteikšanās studijām

Ziemas uzņemšana

Aicinājums ārsta palīgiem:

Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros Veselības ministrijas izsludinātā iepirkuma rezultātā pretendentu apvienība Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (RSU SKMK) un Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža (LU RMK) ieguvusi tiesības nodrošināt ārsta palīgiem apmācības akreditētā 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Ārstniecība” ar kvalifikāciju „Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Pretendentu apvienība nodrošina:

 • profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumu Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” un Ministru kabineta 2001.gada 20.marta noteikumu Nr.141 “Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” prasībām;
 • studētgribētājiem, kuri ieguvuši 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju „Ārsta palīgs”, iespējama studiju uzsākšana vēlākajos studiju posmos, līdz ar to prognozējamais studiju ilgums ir 1 gads, studētgribētājiem ar vidējo profesionālo izglītību (feldšeris) studiju ilgums 2 gadi;
 • iespēju studējošajiem studiju procesa ietvaros daļu prakses īstenot iestādēs, kas nodrošina neatliekamās medicīnas palīdzības sniegšanu.

Pēc sekmīga valsts noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas, tiek garantēta valsts atzīta pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma izsniegšana ar kvalifikāciju “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, kā arī neatliekamā medicīnā strādājošiem sadarbībā ar LR Neatliekamās medicīnas asociāciju, tiek nodrošināta iespēja iegūt sertifikātu “Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”.

Studiju process norit nepārtraucot darbu.

Eiropas struktūrfondu finansējums nodrošina koledžas absolventa pilnīgu darbavietas izvēles un mobilitātes brīvību bez jebkādām finansiālām saistībām.

Pieteikšanās studijām no 02.01.2019.līdz 18.01.2019.

Piesakies studijām studiju programmā „Ārstniecība” ar kvalifikāciju „Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs”, personīgi ierodoties RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā Rīgā, J.Asara ielā 5, Studiju nodaļā (131.kab) katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00. Tālrunis: 67273154.

Pieteikšanās Ziemas uzņemšanai

Nosacījumi reflektantu uzņemšanai 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā “Ārstniecība” (41 721) ar iegūstamo kvalifikāciju Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs

 • Studiju programma: Ārstniecība (41 721) ar iegūstamo kvalifikāciju Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
 • Studiju programmas līmenis: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība
 • Iegūstamā kvalifikācija: Neatliekamās medicīnas ārsta palīgs
 • Iesniedzamie dokumenti:

  1. Reflektanta iesniegums (uz veidlapas) vai elektroniskā pieteikuma izdruka no https://www.rcmc.lv/uznemsana/;

  2. Pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu);

  3. Vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāta) un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālus);

  4. Feldšera profesionālās vidējās izglītības vai Ārsta palīga 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploma un diploma pielikuma kopija (uzrādot oriģinālus);

  5. Ja kādā no iesniedzamajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds un/vai vārds nekā pasē vai ID kartē, tad jāuzrāda arī dokuments, kas apliecina uzvārda un/vai vārda maiņu;

  6. Ja reflektants izglītības dokumentu vai akadēmisko grādu ir ieguvis ārvalstīs, iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.

 • Uzņemšanai studiju programmā nepieciešamā iepriekš iegūtā izglītība*: Ārstniecības persona ar profesionālo vidējo vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko ārsta palīga (feldšera) izglītību.

  *Saskaņā ar MK 24.03.2009. noteikumu Nr.268 “Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” prasībām

Ja Jums ir jautājumi par elektronisko pieteikšanos, lūdzu, zvaniet Studiju nodaļai: +371 6727 3154 vai rakstiet: studinfo@rcmc.lv